Nyerj tesa ajándékcsomagot!

Nyerj tesa ajándékcsomagot!

A játékot a Kertészkedők klubja Facebook csoportunkban találod (kattins ide), és lentebb pedig elolvashatod a játék szabályzatát. Jössz játszani?

A Kertészkedő klubja Facebook-oldal nyereményjátékának szabályzata: Nyerj tesa ajándékcsomagot!

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE:

A Játék elnevezése: „Nyerj tesa ajándékcsomagot!” (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője a tesa tape Kft. (székhely: Hillside Offices, 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., 6. em., cégjegyzékszám: 01-09-199504, adószám: 12947711-2-43), a továbbiakban: Szervező.

A Játékot lebonyolító személy kiválasztását, a kapcsolattartást, koordinációt és egyéb feladatokat (pl.: nyeremény kipostázása) a Well PR Kft. (székhely: 1126 Budapest Orbánhegyi út 50., cégjegyzékszám: 01 09 876642, adószám: 13852340-2-43), a továbbiakban Megbízott végzi.

A Szervező valamint a Megbízott a Játék során Média Online Bt-t (székhely: 1044 Budapest, Béke tér 4., cégjegyzékszám: 01 06 748766, adószám: 21196054241) felkéri mint Lebonyolítót, a továbbiakban: Lebonyolító.

A Játék meghatározása: a Lebonyolító nyereményjátékot hirdet, lebonyolítja a nyereménysorsolást és kihirdeti nyertest a https://www.facebook.com/groups/kertklub címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook), véletlenszerűen kiválasztott rajongók között.

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

tesa nyeremenyjatek 02

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Megbízott, a Lebonyolító, valamint a Szervező számára szerződés alapján szolgáltatást nyújtó személyek, továbbá a Szervező, a Megbízott munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének vagy a Lebonyolító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

A játék 2023.09.22-én kezdődik és 2023.09.29. 18:00 óráig tart. A sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2023.09.30. 10 óra.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A Játékban minden olyan, II. pontban említett személy részt vehet, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A Játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából a Lebonyolító nyereményjátékra felhívó posztjában feltett kérdésre, kommentben adja meg a helyes választ a bejegyzés alatt. Minden helyes választ rögzítő kommentelő játékosként vesz részt a Játékban („Játékos”). A Játékos a sorsolásig jogosult a Játékban való részvételi szándékát visszavonni a kommentje törlésével. A Játék lezárását követően a részvételi szándékát a Lebonyolítónak küldött üzenetben vonhatja vissza a Játékos.

A Játékban egy Játékos kizárólag egy alkalommal vehet részt.

A Facebook irányelveit és/vagy jogszabályt sértő hozzászólásokat értesítés nélkül eltávolíthatja a Lebonyolító.

VI. NYEREMÉNY:

A nyeremény 1 db tesa ajándékcsomag „Nyeremény”.

A Játék nyereményét tesa tape Kft. (székhely: Hillside Offices, 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., 6. em., cégjegyzékszám: 01-09-199504, adószám: 12947711-2-43), ajánlotta fel. A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható. A Nyereményt csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook regisztrációval rendelkezik.

VII. SORSOLÁSOK IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE:

A sorsolás időpontja 2023.09.30. 10:00 óra. A sorsolás nem nyilvánosan, a Lebonyolítónál zajlik, gépi sorsolással, a véletlenség elvének módszerét segítségül hívva, egy erre alkalmas alkalmazással.

Nyertes Játékosnak az a Játékos tekintendő, aki a részvételi szándékát nem vonta vissza, a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek eleget tett és elsőként, másodikként és harmadikként kisorsolásra kerül.

Nyertes Játékosnak az a Játékos tekintendő, aki a részvételi szándékát nem vonta vissza, a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek eleget tett és elsőként, kisorsolásra kerül.

A sorrendben másodikként és harmadikként kettő tartaléknyertesnek (pótnyertes) minősülő Játékos kerül kisorsolásra arra az esetre, ha a sorrendben őket megelőző helyen kisorsolt Játékos bármilyen okból kifolyólag nem értesíthető, a kapcsolatot nem sikerül felvenni vele, vagy értesítés ellenére a megadott határidőre a Nyereményt nem veszi át, részére az nem kézbesíthető, a Nyereményt visszautasítja, a részvételi szándékát visszavonja vagy egyéb okból a lebonyolításhoz szükséges személyes adatai törlésre kerülnek. Ebben az esetben a Nyeremény átvételére előírt határidő elteltét követően a sorrendben következőként kisorsolt Játékos minősül nyertesnek.

Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetén újabb nyertest kell sorsolni. A sorsolás mindaddig tart, amíg a jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertes és két tartaléknyertes érvényesen kisorsolásra kerül.

A Játék eredményhirdetése a sorsolást követő 24 órán belül történik a https://www.facebook.com/groups/kertklub Facebook-oldalon a 2023.09.22-i poszt alatt komment formájában.

A nyertes Játékosnak a sorsolást követően Facebook/Messenger-üzenetben kell felvennie a https://www.facebook.com/groups/kertklub Facebook-oldal tulajdonosával a kapcsolatot a nyeremény részleteinek egyeztetése céljából. A nyeremény nem átruházható.

VIII. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A Nyeremény kézbesítésének pontos részleteit a nyertessel a https://www.facebook.com/groups/kertklub Facebook-oldal tulajdonosa privát üzenetben egyezteti. A nyertes Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt, a Megbízottat vagy a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A Nyertes a Nyereményt a kapcsolatfelvétel során megadott postai címen, futár küldemény (csomag) formájában kapja meg a sikeres adategyeztetés befejezését követő legkésőbb 30. napon.

A nyertesek felelősek a nyereményekkel kapcsolatos adók és illetékek megfizetéséért (ha van ilyen).

IX. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

X. TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

A Szervező mint adatkezelő, a Játékos nevét és (kizárólag a nyertes Játékos esetében) címét, valamint telefonszámát kezeli a Játék lebonyolítása (a szerződés teljesítése) céljából. A személyes adatokat a Szervező által meghatározott célból a Lebonyolító és a Megbízott adatfeldolgozóként kezeli és használja fel az alábbiak szerint:

Cél Jogalap Megőrzési idő
A részvétel és a sorsolás lebonyolításának lehetővé tétele a részvételi feltételekben leírtak szerint. GDPR 6. cikk (1) b)
Szerződés teljesítése / szerződéskötést megelőző lépések
Nem nyertes Játékosok: a nyeremény átadását követő 5 nap.
Nyertes Játékosok: az adategyeztetést követő 30 nap a Nyeremény kézbesítésének megszervezése és teljesítése érdekében.

A Lebonyolító a nyertes Játékos nevét és általa megadott elérhetőségét továbbítja a Megbízott részére a kézbesítés megszervezése végett. A Megbízott továbbítja ezeket az adatokat a Nyereményt kézbesítő szolgáltató részére a Nyeremény kézbesítése (szerződés teljesítése) céljából. A Nyereményt kézbesítő szolgáltató önálló adatkezelő, személyét a nyertes Játékossal a Nyeremény kézbesítéséről történő egyeztetés során közli a Megbízott.

A személyes adatok közlése a Játékban történő részvétel előfeltétele. Ennek hiányában a Játék lebonyolítása és a Nyeremény kézbesítése nem lehetséges.
Valamennyi érintettet megilletik a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, az adatkezelés korlátozása és az adathordozhatóság joga.

A Játékkal kapcsolatosa adatkezelések során nem történik profilalkotás vagy automatizált döntéshozatal.

A Szervező adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akivel az alábbi e-mail-címen lehet felvenni a kapcsolatot: dataprotection@tesa.com

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Az adatokat a szabályzatban megjelölteken kívüli harmadik felek részére nem továbbítják a felek, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használják fel azokat.

Bármely érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz az adatkezelésre vonatkozó intézkedéseinkkel vagy döntéseinkkel szemben, az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefonszám: +36 (30) 683-5969, weboldal: naih.hu).

Amennyiben az érintett Játékos bírósági jogorvoslati jogával kíván élni, azt megteheti a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indított keresettel.

XI. KIZÁRÁS

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a részvételi feltételeket külön értesítés nélkül módosítsa, vagy a Játékot indokolt esetben bármikor előzetes értesítés nélkül megszüntesse. A Szervező különösen akkor él a megszüntetés jogával, ha külső okok miatt a Játék megfelelő lebonyolítása nem lehetséges, ha a Játékkal való visszaélés gyanúja merül fel, vagy ha a Játék lebonyolítását akadályozó jogi korlátozást észlel. Ebben az esetben a Játékosok nem jogosultak semmilyen követelésre a Szervezővel szemben.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Budapest, 2023.09.22.

Ha tetszett a cikk, kövesd a Hobbikertet a Facebookon is!

BEZÁR